Reklamacje
Reklamacje

Reklamacje

Reklamacja

 

Ubezpieczający, Ubezpieczony lub uprawniony, będący osobami fizycznymi, mogą wnieść reklamację dotyczącą usług świadczonych przez ERV.

Reklamacja może być złożona w formie pisemnej, ustnej lub w formie elektronicznej.

Reklamację należy przesłać na adres Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk lub pocztą elektroniczną na adres reklamacje@erv.pl, z podaniem imienia, nazwiska i adresu wnoszącego reklamację, lub wnieść telefonicznie na nr tel. +48 58 324 88 50 albo osobiście w jednostce ERV.

Odpowiedź na złożoną do ERV reklamację udzielana jest w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie 60 dni, o czym ERV poinformuje wraz z wyjaśnieniem przyczyny opóźnienia i wskazaniem okoliczności niezbędnych do ustalenia dla rozpatrzenia sprawy oraz wskazaniem terminu udzielenie odpowiedzi.

Odpowiedź może zostać udzielona w formie elektronicznej (mailowej) na wniosek składającego reklamację.

W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, roszczący może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, do właściwego powiatowego rzecznika konsumenta lub wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.