likwidacja-szkod
Jak zgłosić szkodę - NNW

Likwidacja Szkód

NNW, czyli Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków.

Jeżeli uległeś nieszczęśliwemu wypadkowi za granicą, w którego wyniku doznałeś trwałego uszczerbku na zdrowiu, skompletuj dokumentację leczenia (historię choroby, zdjęcia RTG itp.). Będą one niezbędne przy ocenie uszczerbku na zdrowiu z tytułu NNW.

Roszczenie z tytułu NNW może zostać uznane po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, gdyż dopiero wówczas jest możliwość oceny rzeczywistego trwałego uszczerbku na zdrowiu, jednakże nie później niż w 24 miesiącu od daty wypadku. 

Formularz można wypełnić online, a następnie wydrukować, podpisać, załączyć wymagane oryginały dokumentów i wysłać pocztą. Usprawni to proces likwidacji, gdyż Państwa dane zostaną automatycznie wprowadzone do systemu. Możesz również pobrać formularz w formacie PDF i wypełnić go ręcznie.


Dokumenty wymagane podczas zgłaszania szkody z tytułu nieszczęśliwego wypadku:

  • formularz zgłoszenia szkody,
  • oryginał lub kserokopia polisy ubezpieczeniowej/potwierdzenia rezerwacji podróży,
  • całość dokumentacji (historii choroby) z leczenia za granicą i w Polsce,
  • w przypadku, gdy uraz dotyczy części ciała, która była już upośledzona, całość dokumentacji z wcześniejszego leczenia,
  • zdjęcia RTG, wyniki badań USG z opisem, fotografie potwierdzające charakter doznanych obrażeń (np. blizn),
  • zaświadczenie o zakończeniu leczenia,
  • w przypadku zgonu - akt zgonu oraz kartę zgonu lub inny dokument potwierdzający przyczynę zgonu.

Pamiętaj, aby na podstawie dokumentacji ERV mogło ustalić, iż nieszczęśliwy wypadek wystąpił w czasie podróży objętej ochroną ubezpieczeniową.
Uszczerbek na zdrowiu jest ustalany przez lekarza orzecznika ERV na podstawie całej dostarczonej dokumentacji w oparciu o załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. (poz. 1974) "Ocena procentowa stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu".

Formularz zgłoszenia szkody NNWFormularz zgłoszenia szkody NNW

Chcesz usprawnić proces?

Wypełnij formularz online

 

Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą o dostarczenie dodatkowej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia roszczenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: szkody@erv.pl 

Dokumenty prosimy przesłać na adres:
ERV Dział Likwidacji Szkód
Ul. Chmielna 101/102
80-748 Gdańsk