likwidacja-szkod
Jak zgłosić szkodę

Likwidacja Szkód

Jak w łatwy i bezproblemowy sposób zgłosić szkodę? To proste!

  Zgłoś szkodę online

Wybierz rodzaj szkody i zapoznaj się z instrukcjami

koszty-leczenia2

Koszty leczenia

Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek za granicą? Podpowiadamy, co należy zrobić.

nnw-bg.jpg

NNW

Zgłoś szkodę z tytułu nieszczęśliwego wypadku za granicą.

koszty-rezygnacji.jpg2

Koszty rezygnacji z podróży

Odwołana podróż lub niespodziewany szybszy powrót? Sprawdź wymagane dokumenty.

bagaz.jpg2

Bagaż

Jak zgłosić kradzież lub zniszczenie bagażu w trakcie podróży?

odpowiedzialnosc-cywilna.jpg2

Odpowiedzialność cywilna

Jak postępować w przypadku wyrządzenia szkody na osobie lub w majątku osoby trzeciej?

car-assistance-starter.jpg2

Car Assistance Starter

Wypadek lub uszkodzenie auta podczas podróży? Zobacz jak uzyskać pomoc.

zagranica-bg.jpg

Zgłoś szkodę za granicą

Jeżeli jesteś za granicą i potrzebujesz pomocy, niezwłocznie zadzwoń do Centrum Alarmowego ERV czynnego 24/7

+48 58 309 11 00

Najczęściej zadawane pytania

 • Czy jest wkład własny?

  Udział/wkład własny to z reguły procentowo lub kwotowo określona wysokość potrącenia z odszkodowania z każdej zgłoszonej szkody. Udział/wkład własny oznacza, iż otrzymane odszkodowanie od Ubezpieczyciela pomniejszone zostanie o określony w umowie udział własny.

    zwiń
 • Czy polisa ubezpieczeniowa kradzieży, czy też znieszczenia bagażu obejmuje uszkodzenie walizki, torby, bagażowej lub kufra?

  Uszkodzenie walizki, torby itp., w świetle warunków ubezpieczenia, nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową jeżeli uszkodzeniu uległa jedynie walizka, a więc pojemnik bagażu. W przypadku uszkodzenia pojemnika bagażu roszczenia należy kierować do przewoźnika lub służb odpowiedzialnych za nie w momencie ich przekazania.

    zwiń
 • Czy powinienem załączać oryginał rachunków do formularza zgłoszenia?

  W przypadku likwidacji szkody związanej z kosztami leczenia czy koniecznością zakupu niezbędnych w podróży przedmiotów osobistego użytku z powodu opóźnienia dostarczenia bagażu, zniszczenia lub jego kradzieży, zwrot kosztów może nastąpić wyłącznie na podstawie oryginałów rachunków. Oryginałami rachunków nie są skany dokumentów, kopie potwierdzone za zgodnością z oryginałem ani inne odpisy.

    zwiń
 • Czy Ubezpieczyciel zwraca oryginał rachunków załączonych do formularza zgłoszenia szkody?

  Nie. Ubezpieczyciel nie zwraca oryginałów rachunków w przypadku wypłacenia odszkodowania. W przypadku braku pozytywnego rozpatrzenia szkody rachunki są zwracane wyłącznie na prośbę Ubezpieczonego.

    zwiń
 • Ile mam czasu na zawiadomienie ERV o powstaniu szkody?

  Ubezpieczyciel zaleca aby w przypadku zaistnienia szkody powiadomić go niezwłocznie. W przypadku gdy Ubezpieczony/a nie może tego dokonać powinien/na zrobić to nie później niż w ciągu 3 dni po zdarzeniu.

    zwiń
 • Jak długo trwa proces likwidacji szkody?

  ERV rozpatruje szkodę w terminie maksymalnie 30 dni od daty zgłoszenia roszczenia. Jeżeli wymagane są dodatkowe wyjaśnienia dotyczące zdarzenia, rozpatrzenie następuje w ciągu 14 dni od daty dostarczenia odpowiednich dokumentów / wyjaśnień.

    zwiń
 • Jak zgłaszać szkody?

  Po powrocie do kraju szkodę zgłaszamy do Ubezpieczyciela na dedykowanym szkodzie formularzu zgłoszenie szkody. Więcej informacji dotyczących postępowania przy zgłaszaniu szkody znajdą Państwo w dziale likwidacja szkód, w sekcji jak zgłosić szkodę.

    zwiń
 • W przypadku braku konta bankowego, w jaki sposób zostanie mi wypłacone odszkodowanie?

  W przypadku braku rachunku bankowego, Ubezpieczony może zlecić wypłatę odszkodowania przekazem pocztowym lub na rachunek innej osoby.

    zwiń
 • Kiedy następuje wypłata odszkodowania?

  Wypłata odszkodowania następuje w dniu wydania decyzji dotyczącej przyznaniu odszkodowania. Za opóźnienia w transakcjach bankowych (przelewy, przekazy pocztowy) Ubezpieczyciel nie odpowiada.

    zwiń
 • Nie otrzymałem zwrotu niektórych kosztów leczenia mimo wykupionej polisy. Dlaczego?

  Zakres ubezpieczenia obejmuje jedynie koszty leczenia powstałe i poniesione poza granicami kraju. Drugą potencjalną przyczyną niewypłacenia całości kwoty poniesionych kosztów przez Ubezpieczonego może stanowić fakt, iż koszty leczenia były wyższe niż suma ubezpieczenia polisy. Wówczas Ubezpieczyciel zobowiązuje się do zwrotu poniesionych kosztów do wysokości sumy ubezpieczenia. Kolejną przyczyną może być odliczenie od kwoty należnego odszkodowania wkładu wlasnego.

    zwiń
 • Nie zgadzam się z decyzją Ubezpieczyciela. Czy mam prawo do odwołania się od jego decyzji?

  Ubezpieczający, Ubezpieczony lub uprawniony, będący osobami fizycznymi, mogą wnieść reklamację dotyczącą usług świadczonych przez ERV.

  Reklamacja może być złożona w formie pisemnej, ustnej lub w formie elektronicznej.

  Reklamację należy przesłać na adres Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk lub pocztą elektroniczną na adres reklamacje@erv.pl, z podaniem imienia, nazwiska i adresu wnoszącego reklamację, lub wnieść telefonicznie na nr tel. +48 58 324 88 50 albo osobiście w jednostce ERV.

  Odpowiedź na złożoną do ERV reklamację udzielana jest w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie 60 dni, o czym ERV poinformuje wraz z wyjaśnieniem przyczyny opóźnienia i wskazaniem okoliczności niezbędnych do ustalenia dla rozpatrzenia sprawy oraz wskazaniem terminu udzielenie odpowiedzi.

  Odpowiedź może zostać udzielona w formie elektronicznej (mailowej) na wniosek składającego reklamację.

  W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji, roszczący może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, do właściwego powiatowego rzecznika konsumenta lub wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego.

    zwiń
 • Po co Ubezpieczycielowi dokumentacja medyczna?

  Dokumentacja sporządzana przez lekarza w trakcie wizyty (karta choroby, zaświadczenia lekarskie, zdjęcia RTG, USG i podobne) zawiera informacje o dacie porady medycznej, diagnozie i zastosowanym leczeniu. Dokumenty te uwiarygadniają zasadność roszczenia oraz umożliwiają ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za zdarzenie.

    zwiń